Ανοιχτές Προκηρύξεις

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020- Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020- Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19.

 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται 30.000.000 €

 

 Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 30.000,00€

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης κατανέμεται στις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10%)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ (40%)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ (50%) Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

 

Η  δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που

επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.

 

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν τις 01.01.2019

Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι

μεγαλύτερο των 10.000 €

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
  • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Έναρξη:  21/10/2020 και ώρα 13.00

Λήξη: 23/11/2020 και ώρα 15:00

Αναλυτικά εδώ θα δείτε ολόκληρη  την Προκήρυξη