Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα». Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 €. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€ .

 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων

Έναρξη:13-10-2020 και ώρα 13.00

Λήξη: 3-11-2020 και ώρα 15:00

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ